برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

20 خرداد 1399
08:30-09:30

شرکت کنندگان: 3

20 خرداد 1399
09:00-09:30

شرکت کنندگان: 2

21 خرداد 1399
08:30-09:55

شرکت کنندگان: 2

21 خرداد 1399
09:15-10:15

شرکت کنندگان: 1

21 خرداد 1399
06:20-07:25

شرکت کنندگان: 3

20 خرداد 1399
08:35-10:25

شرکت کنندگان: 1

21 خرداد 1399
09:15-10:35

20 دی 1399
14:00-16:00

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
شرکت کنندگان: 1
دکتر علی اکبر رمضانیاپور
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.