آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-04-22
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-04-25
تاریخ شروع کنفرانس
1400-05-03 07:30
تاریخ پایان کنفرانس
1400-05-04 18:00