-  طراحی بر اساس دوام

- استانداردها و آیین نامه های مرتبط با دوام

- تعمیر و نگهداری سازه های بتنی

- نگهداری پیشگیرانه

- مکانیزم های آسیب دیدگی بتن

- دوام و توسعه پایدار

- ارزیابی اقتصادی و آنالیز عمرمفید

- روشهای نوین آزمایش و بازرسی دوام بتن