1- اعضای حقیقی و حقوقی و دانشجوئی انجمن بتن بمنظور استفاده از تخفیفات ویژه حتما" میبایست حق عضویت خود را پرداخت و بدهی عضویت نداشته باشند

2- جهت شرکت در کنفرانس حتما" میبایست افراد عضو و غیر عضو در سامانه کنفرانس ثبت نام بعمل آورند

3- پس از ثبت نام در سامانه کنفرانس جهت تایید ثبت نام میبایست تصویر مدرک معتبر خودرا آپلود نمایند و در صورت صحت مدرک تایید خواهد شد

4- اعضای حقیقی ، حقوقی ، کاردانی ، دانشجوئی انجمن بتن میبایست تصویر کارت عضویت خودرا که مشخص کننده عضویتشان در انجمن بتن میباشدآپلود نمایند تا نسبت به بدهی عضویتشان بررسی بعمل آید

5- اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاهها میبایست کارت عضویت هیات علمی خودرا آپلود نمایند

 6- تایید عضویت در سامانه بمنظور ثبت نام در کنفرانس نمیباشد و میبایست حتما پس از تایید ثبت نام ، افراد نسبت به ثبت نام خود در کنفرانس اقدام نمایند

7- آپلود تصویر معرفی نامه جهت شرکتهای اسپانسر کنفرانس برای افراد جهت ثبت نام الازمیست

هزینه ثبت نام آزاد (با مقاله و بدون مقاله) تا قبل از مورخ 99/02/31 ، 2/500/000 ریال و بعداز مورخ 1399/02/31 ، 3/000/000ریال میباشد

هزینه ثبت نام اعضای هیات علمی بصورت آزاد ( با مقاله و بدون مقاله) تا مورخ 99/02/31 ، 1/500/000ریال و بعداز تاریخ1398/02/31 ، مبلغ 2/000/000ریال میباشد

هزینه ثبت نام دانشجویان غیر عضو ( با مقاله و بدون مقاله ) تا مورخ 99/02/31 ، 1/000/000ریال و بعداز تاریخ 1399/02/31 ، 1/200/000ریال میباشد

هزینه ثبت نام اعضای حقیقی ، حقوقی و کاردان ( با مقاله و بدون مقاله و بدون داشتن بدهی حق عضویت ) تا مورخ 99/02/31 ، 1/500/000 ریال و بعداز تاریخ 1399/02/31 ، 2/000/000ریال میباشد

هزینه ثبت نام دانشجویان عضو انجمن بتن ( با مقاله و بدون مقاله و بدون داشتن بدهی معوق حق عضویت ) تا مورخ 99/02/31 ، 800/000ریال و بعداز تاریخ 1399/02/31 ، 1/000/000ریال میباشد

توجه : شرکت کنندگان کنفرانس که مقاله ارسال میکنند هنگامی که مقاله آنها مورد تایید هیات علمی قرارگرفت، مبلغ مورد نظررا واریز نمایند و تا قبل از تایید مقاله اقدام به واریزوجه ننمایند (در صورتیکه فقط در کنفرانس میخواهند شرکت کنند واریز وجه بلامانع است)

شماره کارت جهت واریز مبلغ ثبت نام 6104337941417758بنام انجمن بتن 

تذکر مهم : ثبت نام دانشجویان فقط مختص به دانشجویان کارشناسی میباشد سایر مقاطع (ارشد ، دکترا و غیره) میبایست از سایر منوها غیر از دانشجوئی استفاده کنند در صورتی که از این منو برای سایر مقاطع دانشجوئی بجز کارشناسی استفاده شود مسئولیت آن بعهده فرد ثبت نام کننده میباشد