کمیته علمی
دکتر علی اکبر رمضانیانپور
عضو کمیته علمی
استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: aaramce [at] aut.ac.ir
دکتر علیرضا باقری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
پست الکترونیکی: bagheri [at] kntu.ac.ir
دکتر هرمز فامیلی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: hormoz.famili [at] gmail.com
دکتر پرویز قدوسی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: ghoddousi [at] iust.ac.ir
دکتر محمد شکرچی زاده
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: shekarch [at] ut.ac.ir
دکتر محمود نیلی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
پست الکترونیکی: nili36 [at] yahoo.co.uk
دکتر جعفر سبحانی
عضو کمیته علمی
دانشیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: ja_sobhani [at] yahoo.com
دکتر مهدی چینی
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: mchini [at] hotmail.com
مهندس امیر مازیار رئیس قاسمی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: raissghasemi [at] yahoo.com
دکتر موسی کلهری
عضو کمیته علمی
مدرس دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: moosa.kalhori [at] yahoo.com
دکتر مهدی نعمتی چاری
عضو کمیته علمی
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: chari [at] ut.ac.ir
دکتر علی دوستی
عضو کمیته علمی
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: alidousti [at] ut.ac.ir
دکتر بابک احمدی
عضو کمیته علمی
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: bahmadi [at] aut.ac.ir
دکتر سید حسام مدنی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی کرمان
پست الکترونیکی: h.madani [at] kgut.ac.ir
دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: shirzad [at] iust.ac.ir
دکتر کیانوش صمیمی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: samimi.kianoosh [at] imenrah.com
مهندس علیرضا پورخورشیدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: alip_208 [at] yahoo.com
محمد حسین افتخار
عضو کمیته علمی
انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: h.eftekhari [at] ut.ac.ir
دکتر داود مستوفی نژاد
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: dmostofinejad [at] yahoo.com