حمایت کنندگان اصلی
بتن
شرکت فرو آلیاژ ایران
حمایت کننده نقره ای
شرکت ژیان
انستیتومصالح ساختمانی
شرکت نانونخ و گرانول سیرجان
شرکت آبادگران مارگون
حمایت کننده برنزی
مجتمع عمرانی ایرانشهر
حمایت کننده نقره ای
سیمان آرتا اردبیل
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده نقره ای
شرکت داریس شیمی
شرکت داریس آزما